ज्ञानमय सुख घ्या म्हणजे त्याचा शाप होणार नाही. - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 12 ऑगस्ट 2016 - रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 19 ऑगस्ट 2016 - रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 1 सप्टें 2016 - रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 3 सप्टें 2016 - रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 11 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 16 सप्टें 2016 - रवि, 18 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शनि, 24 सप्टें 2016 - रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा मंगळ, 27 सप्टें 2016 - गुरु, 29 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 1 ऑक्टो 2016 - रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 14 ऑक्टो 2016 - रवि, 16 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा बुध, 26 ऑक्टो 2016 - शुक्र, 28 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा बुध, 2 नोव्हें 2016 - शुक्र, 4 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन (प्रगत)
लोणावळा रवि, 6 नोव्हें 2016 - सोम, 7 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
पंढरपूर बुध, 17 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती.खपाले-९७६३७६१०५०, श्री.सुर्वे-९९२१०३०११५
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड शुक्र, 19 ऑगस्ट 2016 - रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
बोरिवली रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०
चाकण- त्रिमूर्ती सेवा मंदिर, रक्षेवाडी रोड गुरु, 22 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१,श्री.संधानसर-८८०५२६२६९०
खारघर- प्लॉट २७, सेक्टर ५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६,श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
चिंचवड- श्रम शक्ती भवन,बजाज ऑटो,जुना मुंबई पुणे रोड गुरु, 6 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्री.कोल्हे-९८२३८९७४७८,श्री.कडेकर-७५८८३३०८५३
कल्याण रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३,श्री.बसरकोट-९९६०९९९४३२
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७ ७९७९,२४४३ ०१९२,९६६५७६७१८२
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 6 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
जोगेश्वरी रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- (०२२) २८७४ १६६१, ९९६७५००७४८
नाशिक- रोटरी क्लब सभागृह, गंजमाळ रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक श्रीमती.देशमुख-९४०३११७४१२, श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५
पुणे रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
चाळीसगाव सोम, 15 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती. पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री.देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ मंगळ, 16 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ बुध, 17 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
खारघर- प्लॉट नं. २७, सेक्टर५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
कोल्हापूर रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.कारंडे-९४२३०१२८२१
जोगेश्वरी रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- (०२२) २८७४१६६१, ९९६७५००७४८
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
पुणे सोम, 15 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
ठाणे रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक श्री.पराडकर -९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
कळवा रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.बापर्डेकर- ९९६९५६२४७२, श्रीमती.पाटील-७२०८३७७२७३
रत्नागिरी रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.रानडे-९४२०९१००३०, श्रीमती.नाईक-९४२२४३०८२३
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 16 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
टीपटॉप प्लाझा, ठाणे रवि, 11 सप्टें 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
Stress Management & Meditation Workshop (English)
खारघर रवि, 11 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
खारघर रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 18 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
रोगमुक्ती कार्यशाळा
मुलुंड रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक संपर्क- (०२२) २१६३४६७५, ९९६९०८३६३५
सत्यपूजा
खारघर रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
खारघर रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
लोणावळा बुध, 19 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
महालय श्राद्धपूजा
लोणावळा रवि, 18 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शुक्र, 30 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
खारघर रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 18 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 28 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

1-Latur Draught_Tank distribution-1
3-Latur Draught_Tank distribution-3
2-Latur Draught_Tank distribution-2
रवि, 1 मे 2016
दि. २३ एप्रिल २०१६ रोजी, मनशक्ती प्रयोगकेंद्रातर्फे लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त औसा तालुक्यातील नऊ गावांमध्ये ५००० लिटर क्षमतेच्या एकूण १२ टाक्या, ग्रामस्थांना भेट देण्यात आल्या. याशिवाय वनविभागाच्या सूचनेनुसार, वन्यजीवांसाठी विशेष आकाराच्या टाक्या तसेच प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी, मनशक्तीतर्फे सुमारे रुपये चार लाख रुपये ‘दुष्काळ सहकार्य निधी’ म्हणून खर्च करण्यात आले.
VanshajKalyan Book
बुध, 20 एप्रिल 2016
वंशजकल्याण' या ग्रंथाचा हेतू खूप मोठा आहे. अगदी अपत्यापासून विश्वकल्याणापर्यंत, असा व्यापक विचार या ग्रंथात प.पू. स्वामी विज्ञानानंद यांनी तरुणांपुढे मांडलेला आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वच वयोगटातील व थरातील व्यक्तींना या ग्रंथाचा उपयोग आहे. येथे मूलत: म्हणजे मुलांपासून सुरुवात करून स्वामीजींनी विश्र्वकल्याणापर्यंत विचार मांडले आहेत. विशेष म्हणजे आजची पिढी बिघडली वगैरे म्हणत पालक मुलांना पुष्कळ वेळेला दोष देतात.
Secret of Success -1.JPG
Skills of Successful Parenting -2
शुक्र, 1 एप्रिल 2016
Manashakti will be conducting a 1-day workshop namely 'Secret of Success' for students of age-group 8 to 14 years, and simultaneously for their parents too namely 'Skills of Successful Parenting'. The workshop has been organized on Sunday, 5th June 2016, between 11 am to 5 pm, at the main Lonavla center. Both students and parents will be guided.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView